2 Chronicles 27:5

HOT(i) 5 והוא נלחם עם מלך בני עמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני עמון בשׁנה ההיא מאה ככר כסף ועשׂרת אלפים כרים חטים ושׂעורים עשׂרת אלפים זאת השׁיבו לו בני עמון ובשׁנה השׁנית והשׁלשׁית׃