2 Chronicles 26:18

HOT(i) 18 ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר ליהוה כי לכהנים בני אהרן המקדשׁים להקטיר צא מן המקדשׁ כי מעלת ולא לך לכבוד מיהוה אלהים׃