2 Chronicles 26:15

HOT(i) 15 ויעשׂ בירושׁלם חשׁבנות מחשׁבת חושׁב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שׁמו עד למרחוק כי הפליא להעזר עד כי חזק׃