2 Chronicles 23:14

HOT(i) 14 ויוצא יהוידע הכהן את שׂרי המאות פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל מבית השׂדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה׃