2 Chronicles 1:11

HOT(i) 11 ויאמר אלהים לשׁלמה יען אשׁר היתה זאת עם לבבך ולא שׁאלת עשׁר נכסים וכבוד ואת נפשׁ שׂנאיך וגם ימים רבים לא שׁאלת ותשׁאל לך חכמה ומדע אשׁר תשׁפוט את עמי אשׁר המלכתיך עליו׃