2 Chronicles 18

HOT(i) 1 ויהי ליהושׁפט עשׁר וכבוד לרב ויתחתן לאחאב׃ 2 וירד לקץ שׁנים אל אחאב לשׁמרון ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרב ולעם אשׁר עמו ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד׃ 3 ויאמר אחאב מלך ישׂראל אל יהושׁפט מלך יהודה התלך עמי רמת גלעד ויאמר לו כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה׃ 4 ויאמר יהושׁפט אל מלך ישׂראל דרשׁ נא כיום את דבר יהוה׃ 5 ויקבץ מלך ישׂראל את הנבאים ארבע מאות אישׁ ויאמר אלהם הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמרו עלה ויתן האלהים ביד המלך׃ 6 ויאמר יהושׁפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשׁה מאתו׃ 7 ויאמר מלך ישׂראל אל יהושׁפט עוד אישׁ אחד לדרושׁ את יהוה מאתו ואני שׂנאתיהו כי איננו מתנבא עלי לטובה כי כל ימיו לרעה הוא מיכיהו בן ימלא ויאמר יהושׁפט אל יאמר המלך כן׃ 8 ויקרא מלך ישׂראל אל סריס אחד ויאמר מהר מיכהו בן ימלא׃ 9 ומלך ישׂראל ויהושׁפט מלך יהודה יושׁבים אישׁ על כסאו מלבשׁים בגדים וישׁבים בגרן פתח שׁער שׁמרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם׃ 10 ויעשׂ לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר יהוה באלה תנגח את ארם עד כלותם׃ 11 וכל הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך׃ 12 והמלאך אשׁר הלך לקרא למיכיהו דבר אליו לאמר הנה דברי הנבאים פה אחד טוב אל המלך ויהי נא דברך כאחד מהם ודברת טוב׃ 13 ויאמר מיכיהו חי יהוה כי את אשׁר יאמר אלהי אתו אדבר׃ 14 ויבא אל המלך ויאמר המלך אליו מיכה הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמר עלו והצליחו וינתנו בידכם׃ 15 ויאמר אליו המלך עד כמה פעמים אני משׁביעך אשׁר לא תדבר אלי רק אמת בשׁם יהוה׃ 16 ויאמר ראיתי את כל ישׂראל נפוצים על ההרים כצאן אשׁר אין להן רעה ויאמר יהוה לא אדנים לאלה ישׁובו אישׁ לביתו בשׁלום׃ 17 ויאמר מלך ישׂראל אל יהושׁפט הלא אמרתי אליך לא יתנבא עלי טוב כי אם לרע׃ 18 ויאמר לכן שׁמעו דבר יהוה ראיתי את יהוה יושׁב על כסאו וכל צבא השׁמים עמדים על ימינו ושׂמאלו׃ 19 ויאמר יהוה מי יפתה את אחאב מלך ישׂראל ויעל ויפל ברמות גלעד ויאמר זה אמר ככה וזה אמר ככה׃ 20 ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו ויאמר יהוה אליו במה׃ 21 ויאמר אצא והייתי לרוח שׁקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשׂה כן׃ 22 ועתה הנה נתן יהוה רוח שׁקר בפי נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה׃ 23 ויגשׁ צדקיהו בן כנענה ויך את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה הדרך עבר רוח יהוה מאתי לדבר אתך׃ 24 ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשׁר תבוא חדר בחדר להחבא׃ 25 ויאמר מלך ישׂראל קחו את מיכיהו והשׁיבהו אל אמון שׂר העיר ואל יואשׁ בן המלך׃ 26 ואמרתם כה אמר המלך שׂימו זה בית הכלא והאכלהו לחם לחץ ומים לחץ עד שׁובי בשׁלום׃ 27 ויאמר מיכיהו אם שׁוב תשׁוב בשׁלום לא דבר יהוה בי ויאמר שׁמעו עמים כלם׃ 28 ויעל מלך ישׂראל ויהושׁפט מלך יהודה אל רמת גלעד׃ 29 ויאמר מלך ישׂראל אל יהושׁפט התחפשׂ ובוא במלחמה ואתה לבשׁ בגדיך ויתחפשׂ מלך ישׂראל ויבאו במלחמה׃ 30 ומלך ארם צוה את שׂרי הרכב אשׁר לו לאמר לא תלחמו את הקטן את הגדול כי אם את מלך ישׂראל לבדו׃ 31 ויהי כראות שׂרי הרכב את יהושׁפט והמה אמרו מלך ישׂראל הוא ויסבו עליו להלחם ויזעק יהושׁפט ויהוה עזרו ויסיתם אלהים ממנו׃ 32 ויהי כראות שׂרי הרכב כי לא היה מלך ישׂראל וישׁבו מאחריו׃ 33 ואישׁ משׁך בקשׁת לתמו ויך את מלך ישׂראל בין הדבקים ובין השׁרין ויאמר לרכב הפך ידיך והוצאתני מן המחנה כי החליתי׃ 34 ותעל המלחמה ביום ההוא ומלך ישׂראל היה מעמיד במרכבה נכח ארם עד הערב וימת לעת בוא השׁמשׁ׃