2 Chronicles 15:8

HOT(i) 8 וכשׁמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השׁקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשׁר לכד מהר אפרים ויחדשׁ את מזבח יהוה אשׁר לפני אולם יהוה׃