2 Chronicles 14:3-5

HOT(i) 3 (14:2) ויסר את מזבחות הנכר והבמות וישׁבר את המצבות ויגדע את האשׁרים׃ 4 (14:3) ויאמר ליהודה לדרושׁ את יהוה אלהי אבותיהם ולעשׂות התורה והמצוה׃ 5 (14:4) ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשׁקט הממלכה לפניו׃