1 Samuel 20:28

HOT(i) 28 ויען יהונתן את שׁאול נשׁאל נשׁאל דוד מעמדי עד בית לחם׃