1 Samuel 20:24-42

HOT(i) 24 ויסתר דוד בשׂדה ויהי החדשׁ וישׁב המלך על הלחם לאכול׃ 25 וישׁב המלך על מושׁבו כפעם בפעם אל מושׁב הקיר ויקם יהונתן וישׁב אבנר מצד שׁאול ויפקד מקום דוד׃ 26 ולא דבר שׁאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור׃ 27 ויהי ממחרת החדשׁ השׁני ויפקד מקום דוד ויאמר שׁאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישׁי גם תמול גם היום אל הלחם׃ 28 ויען יהונתן את שׁאול נשׁאל נשׁאל דוד מעמדי עד בית לחם׃ 29 ויאמר שׁלחני נא כי זבח משׁפחה לנו בעיר והוא צוה לי אחי ועתה אם מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את אחי על כן לא בא אל שׁלחן המלך׃ 30 ויחר אף שׁאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות הלוא ידעתי כי בחר אתה לבן ישׁי לבשׁתך ולבשׁת ערות אמך׃ 31 כי כל הימים אשׁר בן ישׁי חי על האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שׁלח וקח אתו אלי כי בן מות הוא׃ 32 ויען יהונתן את שׁאול אביו ויאמר אליו למה יומת מה עשׂה׃ 33 ויטל שׁאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד׃ 34 ויקם יהונתן מעם השׁלחן בחרי אף ולא אכל ביום החדשׁ השׁני לחם כי נעצב אל דוד כי הכלמו אביו׃ 35 ויהי בבקר ויצא יהונתן השׂדה למועד דוד ונער קטן עמו׃ 36 ויאמר לנערו רץ מצא נא את החצים אשׁר אנכי מורה הנער רץ והוא ירה החצי להעברו׃ 37 ויבא הנער עד מקום החצי אשׁר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה׃ 38 ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושׁה אל תעמד וילקט נער יהונתן את החצי ויבא אל אדניו׃ 39 והנער לא ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר׃ 40 ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשׁר לו ויאמר לו לך הביא העיר׃ 41 הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישׁתחו שׁלשׁ פעמים וישׁקו אישׁ את רעהו ויבכו אישׁ את רעהו עד דוד הגדיל׃ 42 ויאמר יהונתן לדוד לך לשׁלום אשׁר נשׁבענו שׁנינו אנחנו בשׁם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם׃ (21:1) ויקם וילך ויהונתן בא העיר׃