1 Samuel 19

HOT(i) 1 וידבר שׁאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד ויהונתן בן שׁאול חפץ בדוד מאד׃ 2 ויגד יהונתן לדוד לאמר מבקשׁ שׁאול אבי להמיתך ועתה השׁמר נא בבקר וישׁבת בסתר ונחבאת׃ 3 ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשׂדה אשׁר אתה שׁם ואני אדבר בך אל אבי וראיתי מה והגדתי׃ 4 וידבר יהונתן בדוד טוב אל שׁאול אביו ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדו בדוד כי לוא חטא לך וכי מעשׂיו טוב לך מאד׃ 5 וישׂם את נפשׁו בכפו ויך את הפלשׁתי ויעשׂ יהוה תשׁועה גדולה לכל ישׂראל ראית ותשׂמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חנם׃ 6 וישׁמע שׁאול בקול יהונתן וישׁבע שׁאול חי יהוה אם יומת׃ 7 ויקרא יהונתן לדוד ויגד לו יהונתן את כל הדברים האלה ויבא יהונתן את דוד אל שׁאול ויהי לפניו כאתמול שׁלשׁום׃ 8 ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד וילחם בפלשׁתים ויך בהם מכה גדולה וינסו מפניו׃ 9 ותהי רוח יהוה רעה אל שׁאול והוא בביתו יושׁב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד׃ 10 ויבקשׁ שׁאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שׁאול ויך את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא׃ 11 וישׁלח שׁאול מלאכים אל בית דוד לשׁמרו ולהמיתו בבקר ותגד לדוד מיכל אשׁתו לאמר אם אינך ממלט את נפשׁך הלילה מחר אתה מומת׃ 12 ותרד מיכל את דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט׃ 13 ותקח מיכל את התרפים ותשׂם אל המטה ואת כביר העזים שׂמה מראשׁתיו ותכס בבגד׃ 14 וישׁלח שׁאול מלאכים לקחת את דוד ותאמר חלה הוא׃ 15 וישׁלח שׁאול את המלאכים לראות את דוד לאמר העלו אתו במטה אלי להמתו׃ 16 ויבאו המלאכים והנה התרפים אל המטה וכביר העזים מראשׁתיו׃ 17 ויאמר שׁאול אל מיכל למה ככה רמיתני ותשׁלחי את איבי וימלט ותאמר מיכל אל שׁאול הוא אמר אלי שׁלחני למה אמיתך׃ 18 ודוד ברח וימלט ויבא אל שׁמואל הרמתה ויגד לו את כל אשׁר עשׂה לו שׁאול וילך הוא ושׁמואל וישׁבו בנוית׃ 19 ויגד לשׁאול לאמר הנה דוד בנוית ברמה׃ 20 וישׁלח שׁאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת הנביאים נבאים ושׁמואל עמד נצב עליהם ותהי על מלאכי שׁאול רוח אלהים ויתנבאו גם המה׃ 21 ויגדו לשׁאול וישׁלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויסף שׁאול וישׁלח מלאכים שׁלשׁים ויתנבאו גם המה׃ 22 וילך גם הוא הרמתה ויבא עד בור הגדול אשׁר בשׂכו וישׁאל ויאמר איפה שׁמואל ודוד ויאמר הנה בנוית ברמה׃ 23 וילך שׁם אל נוית ברמה ותהי עליו גם הוא רוח אלהים וילך הלוך ויתנבא עד באו בנוית ברמה׃ 24 ויפשׁט גם הוא בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שׁמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שׁאול בנביאם׃