1 Samuel 17:25

HOT(i) 25 ויאמר אישׁ ישׂראל הראיתם האישׁ העלה הזה כי לחרף את ישׂראל עלה והיה האישׁ אשׁר יכנו יעשׁרנו המלך עשׁר גדול ואת בתו יתן לו ואת בית אביו יעשׂה חפשׁי בישׂראל׃