1 Samuel 15:16-23

HOT(i) 16 ויאמר שׁמואל אל שׁאול הרף ואגידה לך את אשׁר דבר יהוה אלי הלילה ויאמרו לו דבר׃ 17 ויאמר שׁמואל הלוא אם קטן אתה בעיניך ראשׁ שׁבטי ישׂראל אתה וימשׁחך יהוה למלך על ישׂראל׃ 18 וישׁלחך יהוה בדרך ויאמר לך והחרמתה את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם׃ 19 ולמה לא שׁמעת בקול יהוה ותעט אל השׁלל ותעשׂ הרע בעיני יהוה׃ 20 ויאמר שׁאול אל שׁמואל אשׁר שׁמעתי בקול יהוה ואלך בדרך אשׁר שׁלחני יהוה ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי׃ 21 ויקח העם מהשׁלל צאן ובקר ראשׁית החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל׃ 22 ויאמר שׁמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשׁמע בקול יהוה הנה שׁמע מזבח טוב להקשׁיב מחלב אילים׃ 23 כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר יהוה וימאסך ממלך׃