1 Samuel 11:15

HOT(i) 15 וילכו כל העם הגלגל וימלכו שׁם את שׁאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו שׁם זבחים שׁלמים לפני יהוה וישׂמח שׁם שׁאול וכל אנשׁי ישׂראל עד מאד׃