1 Samuel 10:5

HOT(i) 5 אחר כן תבוא גבעת האלהים אשׁר שׁם נצבי פלשׁתים ויהי כבאך שׁם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים׃