1 Kings 8

HOT(i) 1 אז יקהל שׁלמה את זקני ישׂראל את כל ראשׁי המטות נשׂיאי האבות לבני ישׂראל אל המלך שׁלמה ירושׁלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד היא ציון׃ 2 ויקהלו אל המלך שׁלמה כל אישׁ ישׂראל בירח האתנים בחג הוא החדשׁ השׁביעי׃ 3 ויבאו כל זקני ישׂראל וישׂאו הכהנים את הארון׃ 4 ויעלו את ארון יהוה ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדשׁ אשׁר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים׃ 5 והמלך שׁלמה וכל עדת ישׂראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשׁר לא יספרו ולא ימנו מרב׃ 6 ויבאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית אל קדשׁ הקדשׁים אל תחת כנפי הכרובים׃ 7 כי הכרובים פרשׂים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה׃ 8 ויארכו הבדים ויראו ראשׁי הבדים מן הקדשׁ על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שׁם עד היום הזה׃ 9 אין בארון רק שׁני לחות האבנים אשׁר הנח שׁם משׁה בחרב אשׁר כרת יהוה עם בני ישׂראל בצאתם מארץ מצרים׃ 10 ויהי בצאת הכהנים מן הקדשׁ והענן מלא את בית יהוה׃ 11 ולא יכלו הכהנים לעמד לשׁרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה׃ 12 אז אמר שׁלמה יהוה אמר לשׁכן בערפל׃ 13 בנה בניתי בית זבל לך מכון לשׁבתך עולמים׃ 14 ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישׂראל וכל קהל ישׂראל עמד׃ 15 ויאמר ברוך יהוה אלהי ישׂראל אשׁר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר׃ 16 מן היום אשׁר הוצאתי את עמי את ישׂראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שׁבטי ישׂראל לבנות בית להיות שׁמי שׁם ואבחר בדוד להיות על עמי ישׂראל׃ 17 ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשׁם יהוה אלהי ישׂראל׃ 18 ויאמר יהוה אל דוד אבי יען אשׁר היה עם לבבך לבנות בית לשׁמי הטיבת כי היה עם לבבך׃ 19 רק אתה לא תבנה הבית כי אם בנך היצא מחלציך הוא יבנה הבית לשׁמי׃ 20 ויקם יהוה את דברו אשׁר דבר ואקם תחת דוד אבי ואשׁב על כסא ישׂראל כאשׁר דבר יהוה ואבנה הבית לשׁם יהוה אלהי ישׂראל׃ 21 ואשׂם שׁם מקום לארון אשׁר שׁם ברית יהוה אשׁר כרת עם אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים׃ 22 ויעמד שׁלמה לפני מזבח יהוה נגד כל קהל ישׂראל ויפרשׂ כפיו השׁמים׃ 23 ויאמר יהוה אלהי ישׂראל אין כמוך אלהים בשׁמים ממעל ועל הארץ מתחת שׁמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל לבם׃ 24 אשׁר שׁמרת לעבדך דוד אבי את אשׁר דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה׃ 25 ועתה יהוה אלהי ישׂראל שׁמר לעבדך דוד אבי את אשׁר דברת לו לאמר לא יכרת לך אישׁ מלפני ישׁב על כסא ישׂראל רק אם ישׁמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשׁר הלכת לפני׃ 26 ועתה אלהי ישׂראל יאמן נא דבריך אשׁר דברת לעבדך דוד אבי׃ 27 כי האמנם ישׁב אלהים על הארץ הנה השׁמים ושׁמי השׁמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשׁר בניתי׃ 28 ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו יהוה אלהי לשׁמע אל הרנה ואל התפלה אשׁר עבדך מתפלל לפניך היום׃ 29 להיות עינך פתחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשׁר אמרת יהיה שׁמי שׁם לשׁמע אל התפלה אשׁר יתפלל עבדך אל המקום הזה׃ 30 ושׁמעת אל תחנת עבדך ועמך ישׂראל אשׁר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשׁמע אל מקום שׁבתך אל השׁמים ושׁמעת וסלחת׃ 31 את אשׁר יחטא אישׁ לרעהו ונשׁא בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה׃ 32 ואתה תשׁמע השׁמים ועשׂית ושׁפטת את עבדיך להרשׁיע רשׁע לתת דרכו בראשׁו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו׃ 33 בהנגף עמך ישׂראל לפני אויב אשׁר יחטאו לך ושׁבו אליך והודו את שׁמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה׃ 34 ואתה תשׁמע השׁמים וסלחת לחטאת עמך ישׂראל והשׁבתם אל האדמה אשׁר נתת לאבותם׃ 35 בהעצר שׁמים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך והתפללו אל המקום הזה והודו את שׁמך ומחטאתם ישׁובון כי תענם׃ 36 ואתה תשׁמע השׁמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישׂראל כי תורם את הדרך הטובה אשׁר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשׁר נתתה לעמך לנחלה׃ 37 רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שׁדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו איבו בארץ שׁעריו כל נגע כל מחלה׃ 38 כל תפלה כל תחנה אשׁר תהיה לכל האדם לכל עמך ישׂראל אשׁר ידעון אישׁ נגע לבבו ופרשׂ כפיו אל הבית הזה׃ 39 ואתה תשׁמע השׁמים מכון שׁבתך וסלחת ועשׂית ונתת לאישׁ ככל דרכיו אשׁר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם׃ 40 למען יראוך כל הימים אשׁר הם חיים על פני האדמה אשׁר נתתה לאבתינו׃ 41 וגם אל הנכרי אשׁר לא מעמך ישׂראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שׁמך׃ 42 כי ישׁמעון את שׁמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל הבית הזה׃ 43 אתה תשׁמע השׁמים מכון שׁבתך ועשׂית ככל אשׁר יקרא אליך הנכרי למען ידעון כל עמי הארץ את שׁמך ליראה אתך כעמך ישׂראל ולדעת כי שׁמך נקרא על הבית הזה אשׁר בניתי׃ 44 כי יצא עמך למלחמה על איבו בדרך אשׁר תשׁלחם והתפללו אל יהוה דרך העיר אשׁר בחרת בה והבית אשׁר בנתי לשׁמך׃ 45 ושׁמעת השׁמים את תפלתם ואת תחנתם ועשׂית משׁפטם׃ 46 כי יחטאו לך כי אין אדם אשׁר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושׁבום שׁביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה׃ 47 והשׁיבו אל לבם בארץ אשׁר נשׁבו שׁם ושׁבו והתחננו אליך בארץ שׁביהם לאמר חטאנו והעוינו רשׁענו׃ 48 ושׁבו אליך בכל לבבם ובכל נפשׁם בארץ איביהם אשׁר שׁבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשׁר נתתה לאבותם העיר אשׁר בחרת והבית אשׁר בנית לשׁמך׃ 49 ושׁמעת השׁמים מכון שׁבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשׂית משׁפטם׃ 50 וסלחת לעמך אשׁר חטאו לך ולכל פשׁעיהם אשׁר פשׁעו בך ונתתם לרחמים לפני שׁביהם ורחמום׃ 51 כי עמך ונחלתך הם אשׁר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל׃ 52 להיות עיניך פתחות אל תחנת עבדך ואל תחנת עמך ישׂראל לשׁמע אליהם בכל קראם אליך׃ 53 כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ כאשׁר דברת ביד משׁה עבדך בהוציאך את אבתינו ממצרים אדני יהוה׃ 54 ויהי ככלות שׁלמה להתפלל אל יהוה את כל התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח יהוה מכרע על ברכיו וכפיו פרשׂות השׁמים׃ 55 ויעמד ויברך את כל קהל ישׂראל קול גדול לאמר׃ 56 ברוך יהוה אשׁר נתן מנוחה לעמו ישׂראל ככל אשׁר דבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשׁר דבר ביד משׁה עבדו׃ 57 יהי יהוה אלהינו עמנו כאשׁר היה עם אבתינו אל יעזבנו ואל יטשׁנו׃ 58 להטות לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו ולשׁמר מצותיו וחקיו ומשׁפטיו אשׁר צוה את אבתינו׃ 59 ויהיו דברי אלה אשׁר התחננתי לפני יהוה קרבים אל יהוה אלהינו יומם ולילה לעשׂות משׁפט עבדו ומשׁפט עמו ישׂראל דבר יום ביומו׃ 60 למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד׃ 61 והיה לבבכם שׁלם עם יהוה אלהינו ללכת בחקיו ולשׁמר מצותיו כיום הזה׃ 62 והמלך וכל ישׂראל עמו זבחים זבח לפני יהוה׃ 63 ויזבח שׁלמה את זבח השׁלמים אשׁר זבח ליהוה בקר עשׂרים ושׁנים אלף וצאן מאה ועשׂרים אלף ויחנכו את בית יהוה המלך וכל בני ישׂראל׃ 64 ביום ההוא קדשׁ המלך את תוך החצר אשׁר לפני בית יהוה כי עשׂה שׁם את העלה ואת המנחה ואת חלבי השׁלמים כי מזבח הנחשׁת אשׁר לפני יהוה קטן מהכיל את העלה ואת המנחה ואת חלבי השׁלמים׃ 65 ויעשׂ שׁלמה בעת ההיא את החג וכל ישׂראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני יהוה אלהינו שׁבעת ימים ושׁבעת ימים ארבעה עשׂר יום׃ 66 ביום השׁמיני שׁלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שׂמחים וטובי לב על כל הטובה אשׁר עשׂה יהוה לדוד עבדו ולישׂראל עמו׃