1 Kings 5

HOT(i) 1 (5:15) וישׁלח חירם מלך צור את עבדיו אל שׁלמה כי שׁמע כי אתו משׁחו למלך תחת אביהו כי אהב היה חירם לדוד כל הימים׃ 2 (5:16) וישׁלח שׁלמה אל חירם לאמר׃ 3 (5:17) אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשׁם יהוה אלהיו מפני המלחמה אשׁר סבבהו עד תת יהוה אתם תחת כפות רגלו׃ 4 (5:18) ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין שׂטן ואין פגע רע׃ 5 (5:19) והנני אמר לבנות בית לשׁם יהוה אלהי כאשׁר דבר יהוה אל דוד אבי לאמר בנך אשׁר אתן תחתיך על כסאך הוא יבנה הבית לשׁמי׃ 6 (5:20) ועתה צוה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון ועבדי יהיו עם עבדיך ושׂכר עבדיך אתן לך ככל אשׁר תאמר כי אתה ידעת כי אין בנו אישׁ ידע לכרת עצים כצדנים׃ 7 (5:21) ויהי כשׁמע חירם את דברי שׁלמה וישׂמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשׁר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה׃ 8 (5:22) וישׁלח חירם אל שׁלמה לאמר שׁמעתי את אשׁר שׁלחת אלי אני אעשׂה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושׁים׃ 9 (5:23) עבדי ירדו מן הלבנון ימה ואני אשׂימם דברות בים עד המקום אשׁר תשׁלח אלי ונפצתים שׁם ואתה תשׂא ואתה תעשׂה את חפצי לתת לחם ביתי׃ 10 (5:24) ויהי חירום נתן לשׁלמה עצי ארזים ועצי ברושׁים כל חפצו׃ 11 (5:25) ושׁלמה נתן לחירם עשׂרים אלף כר חטים מכלת לביתו ועשׂרים כר שׁמן כתית כה יתן שׁלמה לחירם שׁנה בשׁנה׃ 12 (5:26) ויהוה נתן חכמה לשׁלמה כאשׁר דבר לו ויהי שׁלם בין חירם ובין שׁלמה ויכרתו ברית שׁניהם׃ 13 (5:27) ויעל המלך שׁלמה מס מכל ישׂראל ויהי המס שׁלשׁים אלף אישׁ׃ 14 (5:28) וישׁלחם לבנונה עשׂרת אלפים בחדשׁ חליפות חדשׁ יהיו בלבנון שׁנים חדשׁים בביתו ואדנירם על המס׃ 15 (5:29) ויהי לשׁלמה שׁבעים אלף נשׂא סבל ושׁמנים אלף חצב בהר׃ 16 (5:30) לבד משׂרי הנצבים לשׁלמה אשׁר על המלאכה שׁלשׁת אלפים ושׁלשׁ מאות הרדים בעם העשׂים במלאכה׃ 17 (5:31) ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית׃ 18 (5:32) ויפסלו בני שׁלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית׃