1 Kings 2:4

HOT(i) 4 למען יקים יהוה את דברו אשׁר דבר עלי לאמר אם ישׁמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשׁם לאמר לא יכרת לך אישׁ מעל כסא ישׂראל׃