1 Kings 19

HOT(i) 1 ויגד אחאב לאיזבל את כל אשׁר עשׂה אליהו ואת כל אשׁר הרג את כל הנביאים בחרב׃ 2 ותשׁלח איזבל מלאך אל אליהו לאמר כה יעשׂון אלהים וכה יוספון כי כעת מחר אשׂים את נפשׁך כנפשׁ אחד מהם׃ 3 וירא ויקם וילך אל נפשׁו ויבא באר שׁבע אשׁר ליהודה וינח את נערו שׁם׃ 4 והוא הלך במדבר דרך יום ויבא וישׁב תחת רתם אחת וישׁאל את נפשׁו למות ויאמר רב עתה יהוה קח נפשׁי כי לא טוב אנכי מאבתי׃ 5 וישׁכב ויישׁן תחת רתם אחד והנה זה מלאך נגע בו ויאמר לו קום אכול׃ 6 ויבט והנה מראשׁתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישׁת וישׁב וישׁכב׃ 7 וישׁב מלאך יהוה שׁנית ויגע בו ויאמר קום אכל כי רב ממך הדרך׃ 8 ויקם ויאכל וישׁתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב׃ 9 ויבא שׁם אל המערה וילן שׁם והנה דבר יהוה אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו׃ 10 ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישׂראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשׁו את נפשׁי לקחתה׃ 11 ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשׁבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעשׁ לא ברעשׁ יהוה׃ 12 ואחר הרעשׁ אשׁ לא באשׁ יהוה ואחר האשׁ קול דממה דקה׃ 13 ויהי כשׁמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו׃ 14 ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישׂראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשׁו את נפשׁי לקחתה׃ 15 ויאמר יהוה אליו לך שׁוב לדרכך מדברה דמשׂק ובאת ומשׁחת את חזאל למלך על ארם׃ 16 ואת יהוא בן נמשׁי תמשׁח למלך על ישׂראל ואת אלישׁע בן שׁפט מאבל מחולה תמשׁח לנביא תחתיך׃ 17 והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא והנמלט מחרב יהוא ימית אלישׁע׃ 18 והשׁארתי בישׂראל שׁבעת אלפים כל הברכים אשׁר לא כרעו לבעל וכל הפה אשׁר לא נשׁק׃ 19 וילך משׁם וימצא את אלישׁע בן שׁפט והוא חרשׁ שׁנים עשׂר צמדים לפניו והוא בשׁנים העשׂר ויעבר אליהו אליו וישׁלך אדרתו אליו׃ 20 ויעזב את הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשׁקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך ויאמר לו לך שׁוב כי מה עשׂיתי׃ 21 וישׁב מאחריו ויקח את צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשׁלם הבשׂר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישׁרתהו׃