1 Kings 18

HOT(i) 1 ויהי ימים רבים ודבר יהוה היה אל אליהו בשׁנה השׁלישׁית לאמר לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה׃ 2 וילך אליהו להראות אל אחאב והרעב חזק בשׁמרון׃ 3 ויקרא אחאב אל עבדיהו אשׁר על הבית ועבדיהו היה ירא את יהוה מאד׃ 4 ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נבאים ויחביאם חמשׁים אישׁ במערה וכלכלם לחם ומים׃ 5 ויאמר אחאב אל עבדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה׃ 6 ויחלקו להם את הארץ לעבר בה אחאב הלך בדרך אחד לבדו ועבדיהו הלך בדרך אחד לבדו׃ 7 ויהי עבדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויכרהו ויפל על פניו ויאמר האתה זה אדני אליהו׃ 8 ויאמר לו אני לך אמר לאדניך הנה אליהו׃ 9 ויאמר מה חטאתי כי אתה נתן את עבדך ביד אחאב להמיתני׃ 10 חי יהוה אלהיך אם ישׁ גוי וממלכה אשׁר לא שׁלח אדני שׁם לבקשׁך ואמרו אין והשׁביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה׃ 11 ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו׃ 12 והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישׂאך על אשׁר לא אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את יהוה מנערי׃ 13 הלא הגד לאדני את אשׁר עשׂיתי בהרג איזבל את נביאי יהוה ואחבא מנביאי יהוה מאה אישׁ חמשׁים חמשׁים אישׁ במערה ואכלכלם לחם ומים׃ 14 ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו והרגני׃ 15 ויאמר אליהו חי יהוה צבאות אשׁר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו׃ 16 וילך עבדיהו לקראת אחאב ויגד לו וילך אחאב לקראת אליהו׃ 17 ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישׂראל׃ 18 ויאמר לא עכרתי את ישׂראל כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצות יהוה ותלך אחרי הבעלים׃ 19 ועתה שׁלח קבץ אלי את כל ישׂראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל ארבע מאות וחמשׁים ונביאי האשׁרה ארבע מאות אכלי שׁלחן איזבל׃ 20 וישׁלח אחאב בכל בני ישׂראל ויקבץ את הנביאים אל הר הכרמל׃ 21 ויגשׁ אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שׁתי הסעפים אם יהוה האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר׃ 22 ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי נביא ליהוה לבדי ונביאי הבעל ארבע מאות וחמשׁים אישׁ׃ 23 ויתנו לנו שׁנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישׂימו על העצים ואשׁ לא ישׂימו ואני אעשׂה את הפר האחד ונתתי על העצים ואשׁ לא אשׂים׃ 24 וקראתם בשׁם אלהיכם ואני אקרא בשׁם יהוה והיה האלהים אשׁר יענה באשׁ הוא האלהים ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר׃ 25 ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשׂו ראשׁנה כי אתם הרבים וקראו בשׁם אלהיכם ואשׁ לא תשׂימו׃ 26 ויקחו את הפר אשׁר נתן להם ויעשׂו ויקראו בשׁם הבעל מהבקר ועד הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין ענה ויפסחו על המזבח אשׁר עשׂה׃ 27 ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול כי אלהים הוא כי שׂיח וכי שׂיג לו וכי דרך לו אולי ישׁן הוא ויקץ׃ 28 ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשׁפטם בחרבות וברמחים עד שׁפך דם עליהם׃ 29 ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין ענה ואין קשׁב׃ 30 ויאמר אליהו לכל העם גשׁו אלי ויגשׁו כל העם אליו וירפא את מזבח יהוה ההרוס׃ 31 ויקח אליהו שׁתים עשׂרה אבנים כמספר שׁבטי בני יעקב אשׁר היה דבר יהוה אליו לאמר ישׂראל יהיה שׁמך׃ 32 ויבנה את האבנים מזבח בשׁם יהוה ויעשׂ תעלה כבית סאתים זרע סביב למזבח׃ 33 ויערך את העצים וינתח את הפר וישׂם על העצים׃ 34 ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על העלה ועל העצים ויאמר שׁנו וישׁנו ויאמר שׁלשׁו וישׁלשׁו 35 וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלא מים׃ 36 ויהי בעלות המנחה ויגשׁ אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישׂראל היום יודע כי אתה אלהים בישׂראל ואני עבדך ובדבריך עשׂיתי את כל הדברים האלה׃ 37 ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית׃ 38 ותפל אשׁ יהוה ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשׁר בתעלה לחכה׃ 39 וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים׃ 40 ויאמר אליהו להם תפשׂו את נביאי הבעל אישׁ אל ימלט מהם ויתפשׂום ויורדם אליהו אל נחל קישׁון וישׁחטם שׁם׃ 41 ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושׁתה כי קול המון הגשׁם׃ 42 ויעלה אחאב לאכל ולשׁתות ואליהו עלה אל ראשׁ הכרמל ויגהר ארצה וישׂם פניו בין ברכו׃ 43 ויאמר אל נערו עלה נא הבט דרך ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שׁב שׁבע פעמים׃ 44 ויהי בשׁבעית ויאמר הנה עב קטנה ככף אישׁ עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשׁם׃ 45 ויהי עד כה ועד כה והשׁמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשׁם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה׃ 46 ויד יהוה היתה אל אליהו וישׁנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה׃