1 Kings 12:32

HOT(i) 32 ויעשׂ ירבעם חג בחדשׁ השׁמיני בחמשׁה עשׂר יום לחדשׁ כחג אשׁר ביהודה ויעל על המזבח כן עשׂה בבית אל לזבח לעגלים אשׁר עשׂה והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשׁר עשׂה׃