1 Chronicles 6:30

HOT(i) 30 (6:15) שׁמעא בנו חגיה בנו עשׂיה בנו׃