1 Chronicles 6:20

HOT(i) 20 (6:5) לגרשׁום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃