1 Chronicles 29

HOT(i) 1 ויאמר דויד המלך לכל הקהל שׁלמה בני אחד בחר בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים׃ 2 וככל כחי הכינותי לבית אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשׁת לנחשׁת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני שׁהם ומלואים אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני שׁישׁ לרב׃ 3 ועוד ברצותי בבית אלהי ישׁ לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית אלהי למעלה מכל הכינותי לבית הקדשׁ׃ 4 שׁלשׁת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושׁבעת אלפים ככר כסף מזקק לטוח קירות הבתים׃ 5 לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל מלאכה ביד חרשׁים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה׃ 6 ויתנדבו שׂרי האבות ושׂרי שׁבטי ישׂראל ושׂרי האלפים והמאות ולשׂרי מלאכת המלך׃ 7 ויתנו לעבודת בית האלהים זהב ככרים חמשׁת אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשׂרת אלפים ונחשׁת רבו ושׁמונת אלפים ככרים וברזל מאה אלף ככרים׃ 8 והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית יהוה על יד יחיאל הגרשׁני׃ 9 וישׂמחו העם על התנדבם כי בלב שׁלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שׂמח שׂמחה גדולה׃ 10 ויברך דויד את יהוה לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישׂראל אבינו מעולם ועד עולם׃ 11 לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשׁמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשׂא לכל לראשׁ׃ 12 והעשׁר והכבוד מלפניך ואתה מושׁל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל׃ 13 ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשׁם תפארתך׃ 14 וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו׃ 15 כי גרים אנחנו לפניך ותושׁבים ככל אבתינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה׃ 16 יהוה אלהינו כל ההמון הזה אשׁר הכיננו לבנות לך בית לשׁם קדשׁך מידך היא ולך הכל׃ 17 וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישׁרים תרצה אני בישׁר לבבי התנדבתי כל אלה ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשׂמחה להתנדב׃ 18 יהוה אלהי אברהם יצחק וישׂראל אבתינו שׁמרה זאת לעולם ליצר מחשׁבות לבב עמך והכן לבבם אליך׃ 19 ולשׁלמה בני תן לבב שׁלם לשׁמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשׂות הכל ולבנות הבירה אשׁר הכינותי׃ 20 ויאמר דויד לכל הקהל ברכו נא את יהוה אלהיכם ויברכו כל הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישׁתחוו ליהוה ולמלך׃ 21 ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשׂים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל ישׂראל׃ 22 ויאכלו וישׁתו לפני יהוה ביום ההוא בשׂמחה גדולה וימליכו שׁנית לשׁלמה בן דויד וימשׁחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן׃ 23 וישׁב שׁלמה על כסא יהוה למלך תחת דויד אביו ויצלח וישׁמעו אליו כל ישׂראל׃ 24 וכל השׂרים והגברים וגם כל בני המלך דויד נתנו יד תחת שׁלמה המלך׃ 25 ויגדל יהוה את שׁלמה למעלה לעיני כל ישׂראל ויתן עליו הוד מלכות אשׁר לא היה על כל מלך לפניו על ישׂראל׃ 26 ודויד בן ישׁי מלך על כל ישׂראל׃ 27 והימים אשׁר מלך על ישׂראל ארבעים שׁנה בחברון מלך שׁבע שׁנים ובירושׁלם מלך שׁלשׁים ושׁלושׁ׃ 28 וימת בשׂיבה טובה שׂבע ימים עשׁר וכבוד וימלך שׁלמה בנו תחתיו׃ 29 ודברי דויד המלך הראשׁנים והאחרנים הנם כתובים על דברי שׁמואל הראה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החזה׃ 30 עם כל מלכותו וגבורתו והעתים אשׁר עברו עליו ועל ישׂראל ועל כל ממלכות הארצות׃