1 Chronicles 28:1

HOT(i) 1 ויקהל דויד את כל שׂרי ישׂראל שׂרי השׁבטים ושׂרי המחלקות המשׁרתים את המלך ושׂרי האלפים ושׂרי המאות ושׂרי כל רכושׁ ומקנה למלך ולבניו עם הסריסים והגבורים ולכל גבור חיל אל ירושׁלם׃