1 Chronicles 26:25

HOT(i) 25 ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישׁעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושׁלמות בנו׃