1 Chronicles 21:16

HOT(i) 16 וישׂא דויד את עיניו וירא את מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השׁמים וחרבו שׁלופה בידו נטויה על ירושׁלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשׂקים על פניהם׃