1 Chronicles 1:36

HOT(i) 36 בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק׃