1 Chronicles 19

HOT(i) 1 ויהי אחרי כן וימת נחשׁ מלך בני עמון וימלך בנו תחתיו׃ 2 ויאמר דויד אעשׂה חסד עם חנון בן נחשׁ כי עשׂה אביו עמי חסד וישׁלח דויד מלאכים לנחמו על אביו ויבאו עבדי דויד אל ארץ בני עמון אל חנון לנחמו׃ 3 ויאמרו שׂרי בני עמון לחנון המכבד דויד את אביך בעיניך כי שׁלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך׃ 4 ויקח חנון את עבדי דויד ויגלחם ויכרת את מדויהם בחצי עד המפשׂעה וישׁלחם׃ 5 וילכו ויגידו לדויד על האנשׁים וישׁלח לקראתם כי היו האנשׁים נכלמים מאד ויאמר המלך שׁבו בירחו עד אשׁר יצמח זקנכם ושׁבתם׃ 6 ויראו בני עמון כי התבאשׁו עם דויד וישׁלח חנון ובני עמון אלף ככר כסף לשׂכר להם מן ארם נהרים ומן ארם מעכה ומצובה רכב ופרשׁים׃ 7 וישׂכרו להם שׁנים ושׁלשׁים אלף רכב ואת מלך מעכה ואת עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה׃ 8 וישׁמע דויד וישׁלח את יואב ואת כל צבא הגבורים׃ 9 ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשׁר באו לבדם בשׂדה׃ 10 וירא יואב כי היתה פני המלחמה אליו פנים ואחור ויבחר מכל בחור בישׂראל ויערך לקראת ארם׃ 11 ואת יתר העם נתן ביד אבשׁי אחיו ויערכו לקראת בני עמון׃ 12 ויאמר אם תחזק ממני ארם והיית לי לתשׁועה ואם בני עמון יחזקו ממך והושׁעתיך׃ 13 חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה הטוב בעיניו יעשׂה׃ 14 ויגשׁ יואב והעם אשׁר עמו לפני ארם למלחמה וינוסו מפניו׃ 15 ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו גם הם מפני אבשׁי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושׁלם׃ 16 וירא ארם כי נגפו לפני ישׂראל וישׁלחו מלאכים ויוציאו את ארם אשׁר מעבר הנהר ושׁופך שׂר צבא הדדעזר לפניהם׃ 17 ויגד לדויד ויאסף את כל ישׂראל ויעבר הירדן ויבא אלהם ויערך אלהם ויערך דויד לקראת ארם מלחמה וילחמו עמו׃ 18 וינס ארם מלפני ישׂראל ויהרג דויד מארם שׁבעת אלפים רכב וארבעים אלף אישׁ רגלי ואת שׁופך שׂר הצבא המית׃ 19 ויראו עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישׂראל וישׁלימו עם דויד ויעבדהו ולא אבה ארם להושׁיע את בני עמון עוד׃