1 Chronicles 17

HOT(i) 1 ויהי כאשׁר ישׁב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושׁב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות׃ 2 ויאמר נתן אל דויד כל אשׁר בלבבך עשׂה כי האלהים עמך׃ 3 ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר׃ 4 לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה לי הבית לשׁבת׃ 5 כי לא ישׁבתי בבית מן היום אשׁר העליתי את ישׂראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשׁכן׃ 6 בכל אשׁר התהלכתי בכל ישׂראל הדבר דברתי את אחד שׁפטי ישׂראל אשׁר צויתי לרעות את עמי לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים׃ 7 ועתה כה תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישׂראל׃ 8 ואהיה עמך בכל אשׁר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשׂיתי לך שׁם כשׁם הגדולים אשׁר בארץ׃ 9 ושׂמתי מקום לעמי ישׂראל ונטעתיהו ושׁכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשׁר בראשׁונה׃ 10 ולמימים אשׁר צויתי שׁפטים על עמי ישׂראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך ובית יבנה לך יהוה׃ 11 והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך והקימותי את זרעך אחריך אשׁר יהיה מבניך והכינותי את מלכותו׃ 12 הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם׃ 13 אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן וחסדי לא אסיר מעמו כאשׁר הסירותי מאשׁר היה לפניך׃ 14 והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם׃ 15 ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל דויד׃ 16 ויבא המלך דויד וישׁב לפני יהוה ויאמר מי אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד הלם׃ 17 ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים׃ 18 מה יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את עבדך ואתה את עבדך ידעת׃ 19 יהוה בעבור עבדך וכלבך עשׂית את כל הגדולה הזאת להדיע את כל הגדלות׃ 20 יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשׁר שׁמענו באזנינו׃ 21 ומי כעמך ישׂראל גוי אחד בארץ אשׁר הלך האלהים לפדות לו עם לשׂום לך שׁם גדלות ונראות לגרשׁ מפני עמך אשׁר פדית ממצרים גוים׃ 22 ותתן את עמך ישׂראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים׃ 23 ועתה יהוה הדבר אשׁר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם ועשׂה כאשׁר דברת׃ 24 ויאמן ויגדל שׁמך עד עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אלהים לישׂראל ובית דויד עבדך נכון לפניך׃ 25 כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצא עבדך להתפלל לפניך׃ 26 ועתה יהוה אתה הוא האלהים ותדבר על עבדך הטובה הזאת׃ 27 ועתה הואלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה יהוה ברכת ומברך לעולם׃