1 Chronicles 16

HOT(i) 1 ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשׁר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושׁלמים לפני האלהים׃ 2 ויכל דויד מהעלות העלה והשׁלמים ויברך את העם בשׁם יהוה׃ 3 ויחלק לכל אישׁ ישׂראל מאישׁ ועד אשׁה לאישׁ ככר לחם ואשׁפר ואשׁישׁה׃ 4 ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משׁרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישׂראל׃ 5 אסף הראשׁ ומשׁנהו זכריה יעיאל ושׁמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משׁמיע׃ 6 ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃ 7 ביום ההוא אז נתן דויד בראשׁ להדות ליהוה ביד אסף ואחיו׃ 8 הודו ליהוה קראו בשׁמו הודיעו בעמים עלילתיו׃ 9 שׁירו לו זמרו לו שׂיחו בכל נפלאתיו׃ 10 התהללו בשׁם קדשׁו ישׂמח לב מבקשׁי יהוה׃ 11 דרשׁו יהוה ועזו בקשׁו פניו תמיד׃ 12 זכרו נפלאתיו אשׁר עשׂה מפתיו ומשׁפטי פיהו׃ 13 זרע ישׂראל עבדו בני יעקב בחיריו׃ 14 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משׁפטיו׃ 15 זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃ 16 אשׁר כרת את אברהם ושׁבועתו ליצחק׃ 17 ויעמידה ליעקב לחק לישׂראל ברית עולם׃ 18 לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃ 19 בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים׃ 20 ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר׃ 21 לא הניח לאישׁ לעשׁקם ויוכח עליהם מלכים׃ 22 אל תגעו במשׁיחי ובנביאי אל תרעו׃ 23 שׁירו ליהוה כל הארץ בשׂרו מיום אל יום ישׁועתו׃ 24 ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו׃ 25 כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃ 26 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שׁמים עשׂה׃ 27 הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃ 28 הבו ליהוה משׁפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃ 29 הבו ליהוה כבוד שׁמו שׂאו מנחה ובאו לפניו השׁתחוו ליהוה בהדרת קדשׁ׃ 30 חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט׃ 31 ישׂמחו השׁמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך׃ 32 ירעם הים ומלואו יעלץ השׂדה וכל אשׁר׃ 33 אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשׁפוט את הארץ׃ 34 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ 35 ואמרו הושׁיענו אלהי ישׁענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשׁם קדשׁך להשׁתבח בתהלתך׃ 36 ברוך יהוה אלהי ישׂראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃ 37 ויעזב שׁם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשׁרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו׃ 38 ועבד אדם ואחיהם שׁשׁים ושׁמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשׁערים׃ 39 ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משׁכן יהוה בבמה אשׁר בגבעון׃ 40 להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשׁר צוה על ישׂראל׃ 41 ועמהם הימן וידותון ושׁאר הברורים אשׁר נקבו בשׁמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו׃ 42 ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשׁמיעים וכלי שׁיר האלהים ובני ידותון לשׁער׃ 43 וילכו כל העם אישׁ לביתו ויסב דויד לברך את ביתו׃