1 Chronicles 15

HOT(i) 1 ויעשׂ לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט לו אהל׃ 2 אז אמר דויד לא לשׂאת את ארון האלהים כי אם הלוים כי בם בחר יהוה לשׂאת את ארון יהוה ולשׁרתו עד עולם׃ 3 ויקהל דויד את כל ישׂראל אל ירושׁלם להעלות את ארון יהוה אל מקומו אשׁר הכין׃ 4 ויאסף דויד את בני אהרן ואת הלוים׃ 5 לבני קהת אוריאל השׂר ואחיו מאה ועשׂרים׃ 6 לבני מררי עשׂיה השׂר ואחיו מאתים ועשׂרים׃ 7 לבני גרשׁום יואל השׂר ואחיו מאה ושׁלשׁים׃ 8 לבני אליצפן שׁמעיה השׂר ואחיו מאתים׃ 9 לבני חברון אליאל השׂר ואחיו שׁמונים׃ 10 לבני עזיאל עמינדב השׂר ואחיו מאה ושׁנים עשׂר׃ 11 ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשׂיה ויואל שׁמעיה ואליאל ועמינדב׃ 12 ויאמר להם אתם ראשׁי האבות ללוים התקדשׁו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישׂראל אל הכינותי׃ 13 כי למבראשׁונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשׁנהו כמשׁפט׃ 14 ויתקדשׁו הכהנים והלוים להעלות את ארון יהוה אלהי ישׂראל׃ 15 וישׂאו בני הלוים את ארון האלהים כאשׁר צוה משׁה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם׃ 16 ויאמר דויד לשׂרי הלוים להעמיד את אחיהם המשׁררים בכלי שׁיר נבלים וכנרות ומצלתים משׁמיעים להרים בקול לשׂמחה׃ 17 ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושׁיהו׃ 18 ועמהם אחיהם המשׁנים זכריהו בן ויעזיאל ושׁמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשׂיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השׁערים׃ 19 והמשׁררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשׁת להשׁמיע׃ 20 וזכריה ועזיאל ושׁמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשׂיהו ובניהו בנבלים על עלמות׃ 21 ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על השׁמינית לנצח׃ 22 וכנניהו שׂר הלוים במשׂא יסר במשׂא כי מבין הוא׃ 23 וברכיה ואלקנה שׁערים לארון׃ 24 ושׁבניהו ויושׁפט ונתנאל ועמשׂי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שׁערים לארון׃ 25 ויהי דויד וזקני ישׂראל ושׂרי האלפים ההלכים להעלות את ארון ברית יהוה מן בית עבד אדם בשׂמחה׃ 26 ויהי בעזר האלהים את הלוים נשׂאי ארון ברית יהוה ויזבחו שׁבעה פרים ושׁבעה אילים׃ 27 ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשׂאים את הארון והמשׁררים וכנניה השׂר המשׂא המשׁררים ועל דויד אפוד בד׃ 28 וכל ישׂראל מעלים את ארון ברית יהוה בתרועה ובקול שׁופר ובחצצרות ובמצלתים משׁמעים בנבלים וכנרות׃ 29 ויהי ארון ברית יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שׁאול נשׁקפה בעד החלון ותרא את המלך דויד מרקד ומשׂחק ותבז לו בלבה׃