1 Chronicles 8:4

Giguet(i) 4 Abessué, Noama, Achias,