Nehemiah 12:13

Geneva(i) 13 Vnder Ezra, Meshullam, vnder Amariah, Iehohanan,