Nehemiah 11:32

Geneva(i) 32 Anathoth, Nob, Ananiah,