Nehemiah 10:6

Geneva(i) 6 Daniel, Ginnethon, Baruch,