Nehemiah 10:5

Geneva(i) 5 Harim, Merimoth, Obadiah,