Nehemiah 10:24

Geneva(i) 24 Hallohesh, Pileha, Shobek,