Nehemiah 10:23

Geneva(i) 23 Hoshea, Hananiah, Hashub,