Genesis 36:41

Geneva(i) 41 Duke Aholibamah, Duke Elah, Duke Pinon,