Galatians 4:12

Geneva(i) 12 Be ye as I (for I am euen as you) brethren, I beseech you: ye haue not hurt me at all.