Ezekiel 40:41

Geneva(i) 41 Foure tables were on this side, and foure tables on that side by the side of the gate, euen eight tables whereupon they slew their sacrifice.