Ecclesiastes 3:9

Geneva(i) 9 What profite hath hee that worketh of the thing wherein he trauaileth?