2 Samuel 23:33

Geneva(i) 33 Shammah the Hararite: Ahiam the sonne of Sharar the Hamrite: