1 Chronicles 24:10

Geneva(i) 10 The seuenth to Hakkoz, the eight to Abiiah,