1 Chronicles 1:52

Geneva(i) 52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,