Nehemiah 10:14

ERV(i) 14 The chiefs of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani;