1 Chronicles 1:24

ERV(i) 24 Shem, Arpachshad, Shelah;