Ezra 2:10

ELB1905(i) 10 die Söhne Banis, sechshundertzweiundvierzig;