Exodus 15:3

ELB1871(i) 3 Jehova ist ein Kriegsmann, Jehova sein Name.